omaolo.fi Vaccinationer
03.09.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 3.9.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan har sitt ursprung i ett riskland och den smit­ta­de är i hemi­so­le­ring. Smitt­ked­jan har klar­lagts, och smit­tan har inte lett till någon mass­ex­po­ne­ring. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 34 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt. 

I Mel­lers­ta Öster­bot­tens land­skap råder en rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask; trots att situ­a­tio­nen är lugn i områ­det, är det san­no­likt att det före­kom­mer enskil­da coro­na­vi­russmit­tor under hös­ten. Rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker gäl­ler allt­så i före­byg­gan­de syfte.

Använd­ning av ansikts­mask rekom­men­de­ras för per­so­ner som är över 15 år:

  • i kollektivtrafiken
  • när man söker sig till ett coronavirustest
  • när man återvänder till Finland från ett riskland.
  • Ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånden.

Ansikts­mask är ett sätt att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spri­das. Det är dock av störs­ta vikt att fort­fa­ran­de hål­la säker­hets­av­stånd på 1–2 meter all­tid när det är möj­ligt, att tvät­ta hän­der­na, att hos­ta i ärmen eller i en näs­duk för engångs­bruk samt att und­vi­ka att röra sig i ansiktet. 

Län­kar:

Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt

Utdel­ning av ansikts­mas­ker till mind­re bemedlade

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier