omaolo.fi Vaccinationer
30.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 30.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Soi­tes områ­de över­gick 29.11.2020 till acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min (länk till med­de­lan­det). De gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na finns i situ­a­tions­bil­den på coro­nawebb­plat­sen

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om under hel­gen. Två per­so­ner som smit­tats med coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Cen­tral­sjuk­hu­sets för­be­re­der sig på ett ökat behov av avdel­nings­vård och till att per­so­nal­re­sur­ser behö­ver flyt­tas på grund av coro­na­vi­rus­lä­get. Minsk­ning­en av elek­tiv ope­ra­tions­verk­sam­het inleds. Soi­te bere­der en plan om änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te på grund av coro­na­vi­rus­lä­get. Vi infor­me­rar när­ma­re om des­sa på ons­dag 2.12.2020 efter att myn­dig­hets­grup­pen haft sammanträde.

I frå­ga om färd­tjäns­ter beslöt coro­na­be­red­skaps­grup­pen att sam­ord­nan­det av trans­por­ter som är i enlig­het med soci­al­vårds- och han­di­kapp­ser­vice­la­gen avbryts t.o.m. 21.12.2020.

Vi infor­me­rar om coro­na­vi­rus­lä­get dag­li­gen (ock­så under hel­ger­na) vid behov. Ifall läget är oför­änd­rat, pub­li­ce­rar vi ing­et sepa­rat med­de­lan­de, men vi upp­da­te­rar situ­a­tions­bil­den på webb­plat­sen var­je dag.

Var och en kan hjäl­pa före­byg­ga smittor

I Soi­tes områ­de gäl­ler en utvid­gad rekom­men­da­tion om att använ­da ansikts­mask. En ansikts­mask är ett av sät­ten att för­hind­ra coro­na­vi­ru­set från att spridas.

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern

Det är vik­tigt att söka sig till test­ning ock­så om man har lind­ri­ga symtom!

Elektro­nisk kontakt:

Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning kan kon­tak­tas genom att fyl­la i en sym­tom­be­döm­ning för coro­na­vi­rus­sym­tom i Omaolo-tjäns­ten på adres­sen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv . Om dina sym­tom krä­ver det, kan dina kon­takt­upp­gif­ter för­med­las till Soi­te. Alter­na­tivt kan du själv bestäl­la tid via Omaolo till en dri­ve-in-test­sta­tion. Län­ken för tids­be­ställ­ning erbjuds efter att du fyllt i sym­tom­be­döm­ning­en, ifall dina sym­tom för­ut­sät­ter ett coronavirustest.

Kon­takt per telefon:

Coro­naråd­giv­nings­num­ret är öppet var­da­gar kl. 8–17 och under vec­ko­slu­ten kl. 8–16 på num­ret 06 828 7499 (vux­na, över 16-åring­ar som insjuk­nat). Soi­tes barna­kut är öppen dyg­net runt 24/7, tfn 06 826 4444 (under 16 år gam­la som insjuk­nat). Om ditt häl­so­till­stånd krä­ver akut vård, bör du kon­tak­ta Soi­tes sam­jour, tfn 06 826 4500.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier