omaolo.fi Vaccinationer
30.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 30.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Det har inte varit rus­ning på coro­na­po­li­kli­ni­ken eller i rådgivningstelefonen. 

I frå­ga om använd­ning av skydds­ut­rust­ning har Soi­te för­bun­dit sig till soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­ets och THL:s anvis­ning­ar, och Soi­tes anvis­ning­ar base­rar sig på dessa. 

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier