omaolo.fi Vaccinationer
30.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 30.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är myc­ket lugn i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set samt på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na. Man utför coro­na­vi­rus­test med låg trös­kel på per­so­ner som upp­vi­sar coro­na­sym­tom. Inom Soi­te slog man igår nytt rekord i coro­na­vi­rus­prov­tag­ning­en då man under en dag tog 45 prover. 

Uti­från Stats­rå­dets beslut om att åter­upp­ta grun­d­un­der­vis­ning­en 14.5.2020 strä­var Soi­te efter att i sam­ar­be­te med kom­mu­ner­nas bild­nings­vä­sen säker­stäl­la att när­un­der­vis­ning­en inom grund­ut­bild­ning­en är trygg för alla barn och anställ­da. Vi har pub­li­ce­rat ett sepa­rat press­med­de­lan­de angå­en­de detta.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

Vi infor­me­rar om coro­na­si­tu­a­tio­nen under hel­ger och vec­ko­slut endast om situ­a­tio­nen förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier