omaolo.fi Vaccinationer
31.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 31.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planen­lig. Situ­a­tio­nen är lugn. 

Inga nya coro­na­vi­russmit­tor har kon­sta­te­rats inom Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus. 

De förs­ta coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na i Soi­te gavs igår 30.12.2020 och vac­ci­na­tio­nen av per­so­na­len fort­sät­ter under vec­ka 1. Coro­na­be­red­skaps­grup­pen påmin­ner om att trots att vac­ci­na­tio­ner­na bör­jat är det skäl att kom­ma ihåg hand­tvätt, hand­des­in­fi­ce­ring och använd­ning av mask samt att beak­ta säker­hets­av­stånd. Man kan inte ännu pru­ta på des­sa grund­läg­gan­de coronasäkerhetsåtgärder. 

Där­till påmin­ner coro­na­be­red­skaps­grup­pen om man kan kom­ma till coro­na­vi­rus­test även på nyårs­da­gen samt under vec­ko­slut. Man ska kom­ma till coro­na­prov­tag­ning ome­del­bart även vid lind­ri­ga sym­tom som tyder på coronavirusinfektion. 

Rekom­men­da­tio­ner för nyårs­fi­ran­det 

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen tog ställ­ning till nyårs­fi­ran­det. I coro­na­ti­der rekom­men­de­ras att firan­det görs via fjär­ran­slut­ning och att man använ­der skydds­mas­ker och tilläm­par ade­kva­ta säker­hets­åt­gär­der. Vid raket­skju­tan­det ska man i år utö­ver de van­li­ga säker­hets­åt­gär­der­na även beak­ta coronasäkerheten. 

Soi­te öns­kar gott nytt år med föl­jan­de anvisningar: 

  • Delta i fester bara om du är frisk - stanna hemma om du har symtom som tyder på corona  
  • Begränsa storleken på sällskapet - risken för smittspridning minskar betydligt om sällskapet är mindre än 10 personer. Beakta att även utomhus till exempel vid raketavfyrning bör sällskapets storlek begränsas till under 10 personer. 
  • Följ anvisningarna - upprätthåll säkerhetsavstånd, hygienåtgärder och andra säkerhetsåtgärder 
  • Känn ditt sällskap - deltagarlistor eller hjälpappar hjälper om man behöver uppföljning 
  • Ha roligt - vi behöver alla ha trevligt och roa oss! 

Tiden 1–3.1.2021 infor­me­rar vi om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen endast om situ­a­tio­nen i Soi­tes områ­de för­änd­ras väsent­ligt.  Coro­na­be­red­skaps­grup­pen sam­las näs­ta gång mån­dag 4.1.2021 för att upda­te­ra situationsbilden. 

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp öns­kar alla ett verk­ligt tryggt nytt år! 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier