omaolo.fi Vaccinationer
31.08.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 31.8.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor under de när­mas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Den senas­te smit­tan kon­sta­te­ra­des mån­da­gen 24.8.2020. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 33 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjukvårdsdistrikt. 

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp påmin­ner om THL:s anvis­ning gäl­lan­de barn med förkylningssymtom:

”När sym­to­men tyd­ligt har mins­kat kan bar­net gå till dag­hem eller sko­la även om sym­to­men inte helt försvunnit. 

Enligt nuva­ran­de upp­gif­ter har små barn som insjuk­nat i coro­na lind­ri­ga­re sym­tom än vux­na och de för inte hel­ler smit­tan vida­re lika lätt som vux­na. Man har ock­så kon­sta­te­rat fär­re coro­na­vi­rus­in­fek­tio­ner hos barn än hos vux­na i arbets­för ålder.”  Läs mera i THL:s arti­kel.

Coro­nablin­ker-appli­ka­tio­nen har i dag lan­se­rats i hela lan­det. Med hjälp av appli­ka­tio­nen går det snab­ba­re att få tag i dem som expo­ne­rats och bry­ta smitt­ked­jor­na. Till appli­ka­tio­nen har kopp­lats en lokal anvis­ning om hur man bör hand­la i en expo­ne­rings­si­tu­a­tion. Läs mera i med­de­lan­det.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier