omaolo.fi Vaccinationer
04.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 4.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. I frå­ga om den ena smit­tan har de expo­ne­ra­de per­so­ner­na kart­lagts och satts i karan­tän. I frå­ga om den and­ra smit­tan är utred­ning­ar­na ännu lite på hälft. Störs­ta delen av de smit­tor som kon­sta­te­rats på sista tiden är för­knip­pa­de med resor.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 7 (det föregående talet var 3)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 9 (det föregående talet var 3,8)
  • 0,6 % av coronavirustesterna är positiva (det föregående talet var 0,2 %).
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 155
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp har föl­jan­de möte 5.1.2020 för att ana­ly­se­ra den regi­o­na­la situationsbilden.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår i Soi­tes enhe­ter. Under vec­kor­na 1–2 vac­ci­ne­ras den soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som är i förs­ta lin­jen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set. I enhe­ter som vår­dar äld­re inleds coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner vec­ka 4 både i frå­ga om invå­nar­na och i frå­ga om personalen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier