omaolo.fi Vaccinationer
04.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 4.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i går eller i dag i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des tis­dag 02.02.2021.

Det har dock skett en möj­lig expo­ne­rings­si­tu­a­tion vid ABC-ser­vicesta­tio­nen i Hei­no­la­s­väng­en ons­dag 27.1.2021 kl. 17. Vi ber att de som varit vid ABC vid den tid­punk­ten föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das nu på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 21,8/100 000 invå­na­re för de senas­te 14 dagar­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 182 smit­tor i Soi­te sedan pan­de­min började.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för  äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Vac­ci­na­tio­ner­na fort­sät­ter i enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg. Massvac­ci­na­tio­ner­na för befolk­ning­en inled­des i dag 4.2.2021 med över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt med när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re (över 70 år gam­la) per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll med dem. Massvac­ci­na­tions­pro­ces­sen har fun­ge­rat bra vid vaccinationsställena.

Tids­bok­ning­en till vac­ci­na­tio­ner för vec­ka 6 öpp­nas mån­dag 8.2.2021 kl. 12. Mål­grup­pen är fort­fa­ran­de den­sam­ma, dvs. över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re (över 70 år gam­la) per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll med dem.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas anting­en elektro­niskt eller per tele­fon (länk till anvis­ning­ar­na). Anta­let per­so­nal i tele­fon­tids­bok­ning­en ökar och vi hop­pas att tele­fon­lin­jer­na inte stoc­kar sig lika svårt som förs­ta gång­en. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­digt. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Det är inte möj­ligt att boka vac­ci­ne­rings­tid vid vac­ci­na­tions­stäl­le­na. Vac­ci­ne­rings­ti­den ska i stäl­let bokas på för­hand per tele­fon eller elektro­niskt. Tyvärr kan vac­ci­na­tions­stäl­le­na inte hel­ler ta emot blan­ket­ter om uträt­tan­de av ären­den å en annan per­sons vägnar.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagar.

Soi­tes verk­sam­het under coronavirusepidemin

Spe­ci­a­lar­range­mang­en fort­sät­ter t.o.m. 28.2.2021 vid enhe­ter­na inom Vår­den och omsor­gen och Han­di­kapp­tjäns­ter­na. Datu­met är allt­så det­sam­ma som i frå­ga om de gäl­lan­de regi­o­na­la coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na. Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het finns lis­ta­de på Soi­tes coro­nawebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier