omaolo.fi Vaccinationer
05.03.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 4.3.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte på tors­da­gar samt vid behov. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De smit­ta­de befann sig redan sedan tidi­ga­re i karan­tän, och smit­tor­na led­de där­för inte nya exponeringar.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Sam­man­lagt har under hela pan­de­min nu kon­sta­te­rats 225 coro­na­vi­russmit­tor i hela Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt. Länk: aktu­ell situationsbild

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den har uppdaterats:

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 20 (det föregående talet var 22)
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 25,6 (det föregående talet var 28)
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
 • Under 0,62 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 8 gjordes 1760 coronavirustester inom Soite.
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 225
 • Smittkedjornas spårbarhet är 80 % i det egna sjukvårdsdistriktets område
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Före­bygg sprid­ning­en av coronaviruset:

 • Tvätta dina händer eller använd handsprit ofta
 • Hosta i ärmen eller i en näsduk
 • Håll ett avstånd på 2 meter till andra människor
 • Använd mask
 • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till provtagning i ett tidigt skede och också om du bara har lindriga symtom
 • Ladda ner och använd Coronablinkern
 • Låt dig vaccineras när det är din tur.

Sök dig till coro­na­vi­rus­test­ning i ett tidigts ske­de och ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppen vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, kontakta Soites jourhjälpsnummer, tfn 116 117.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier