omaolo.fi Vaccinationer
04.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 4.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­te. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. De siff­ror Soi­te med­de­lar avvi­ker från siff­ror­na i THL:s coro­na­vi­rus­kar­ta eftersom vi med­de­lar alla coro­na­vi­rus­fall som dia­gnos­ti­se­rats i Soi­te, medan THL sta­tistik­för posi­ti­va coro­na­vi­rus­fall enligt hem­kom­mun. Alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spå­ras och de expo­ne­ra­de har kun­nat kontaktas. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier