omaolo.fi Vaccinationer
04.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 4.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt. De som har smit­tats är hem­ma. Fal­len är rela­te­ra­de till den tidi­ga­re smit­to­ked­jan, och det finns inga nya fall av per­so­ner som expo­ne­rats. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdelning. 

Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infek­tions­mot­tag­ning­ar. Vi upp­ma­nar alla att söka sig till test ock­så vid lind­ri­ga symp­tom som tyder på coronaviruset.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te upp­da­te­ras för mun­häl­so­vår­dens del:

Icke bråds­kan­de tandvård

Från bör­jan av juni inle­der man åter utö­ver var­dags­jou­ren även till vis­sa delar icke bråds­kan­de tand­vård enligt föl­jan­de prin­ci­per i enlig­het med pandemireglerna:

  • Vården av ortodontipatienter utvidgas stegvis
  • Barn och unga kallas till periodiska kontroller redan under sommaren
  • Patienter som hör till riskgrupper samt patienter som på grund av sitt allmänna hälsotillstånd är halvbrådskande vårdas i ordning av hur brådskande tandläkaren bedömer att de är
  • Patienter vars vård är oavslutad kallas till mottagningen i enlighet med hur brådskande tandläkaren bedömer att deras vårdbehov är
  • Tandhygienisternas mottagningsverksamhet har inletts. Den elektroniska tidsbokningen för barn i rådgivningsåldern har öppnats för användning.
  • Vuxna får vårdtider endast på basis av kallelsebrev.

Ytter­li­ga­re infor­ma­tion i med­de­lan­det på soite.fi

Änd­ring­ar­na upp­da­te­ras i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te på sidan korona.soite.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier