omaolo.fi Vaccinationer
05.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 5.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya exponeringar.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 98 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pan­de­min. Länk: upp­da­te­rad situ­a­tions­bild.

Mobi­lap­pli­ka­tion används för upp­följ­ning av coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter som är i hemisolering

Soi­te har inlett upp­följ­ning av pati­en­ter med coro­na­vi­rus­sjuk­do­men med en mobi­lap­pli­ka­tion. Via Bud­dyCa­re-mobi­lap­pli­ka­tio­nen sam­las upp­gif­ter om hur sym­to­men hos den som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men utveck­las under hemi­so­le­ring­en. Ifall de gräns­vär­den som yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner inom häl­so- och sjuk­vår­den fast­ställt för sym­to­men över­skrids, får per­so­na­len på Soi­tes enhet för före­byg­gan­de av infek­tio­ner ett larm om des­sa i sitt eget pro­gram, och den som insjuk­nat får hjälp vid rätt tidpunkt.

Utö­ver sym­to­men­kät kan den som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men använ­da Bud­dyCa­re-appli­ka­tio­nen för att vara i kon­takt med vård­per­so­na­len. Vård­per­so­na­len kan likaså vara i kon­takt med den som insjuk­nat. Appli­ka­tio­nen ger de insjuk­na­de sin­nes­ro eftersom de vet att yrkes­ut­bil­da­de per­so­ner föl­jer med deras häl­so­till­stånd på distans och vet att de kan vid behov lätt kon­tak­ta en yrkes­ut­bil­dad per­son i Soi­te via appli­ka­tio­nen. Via mobi­lap­pli­ka­tio­nen kan Soi­te ock­så dela vik­tigt och aktu­ell infor­ma­tion till dem som använ­der appli­ka­tio­nen. Läs mera i med­de­lan­det.

Soi­te har aktivt utnytt­jat elektro­nis­ka kana­ler i coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen: det är möj­ligt att bestäl­la tid till ett coro­na­vi­rus­test till Soi­tes dri­ve-in-tes­ta­tion via Omaolo-appli­ka­tio­nen och man kan få resul­ta­tet från ett coro­na­vi­rus­test i sin mobil. Genom Bud­dyCa­re-appli­ka­tio­nen får ock­så de som insjuk­nat i coro­na­vi­rus­sjuk­do­men till­gång till elektro­nis­ka tjäns­ter. De elektro­nis­ka tjäns­ter­na kom­plet­te­rar de övri­ga prax­i­sen i frå­ga om vård och om att uträt­ta ären­den i Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier