omaolo.fi Vaccinationer
05.06.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 5.6.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor inom Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt idag. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 31 fall av coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coro­na­vi­rus­symp­tom på Soi­tes infektionsmottagningar. 

Det gjor­des inga änd­ring­ar i Soi­tes lis­ta över öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite.

I fort­sätt­ning­en infor­me­rar vi om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slut och hel­ger endast om situ­a­tions­bil­den änd­ras avse­värt. Till exem­pel infor­me­rar vi om nya posi­ti­va resul­tat i coro­na­vi­rus­test först efter vec­ko­slu­tet, med undan­tag av om resul­ta­ten är på något sätt avvi­kan­de eller orsa­kar sär­skild risk. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier