omaolo.fi Vaccinationer
06.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 6.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt åtta coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Det är fort­sätt­nings­vis lugnt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen och i frå­ga om tes­ter på coronaviruspolikliniken. 

Soi­te har i dag infor­me­rat om att när­va­ro­rät­ten för föders­kor­nas stöd­per­so­ner begrän­sas från 6.4.2020 vid Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Läs hela med­de­lan­det.

Nu när påsken när­mar sig vill vi påmin­na om och starkt beto­na att de gäl­lan­de anvis­ning­ar­na bör föl­jas. Med tan­ke på påsken inne­bär det­ta att:

  • Man bör undvika att gå på besök, och man bör komma ihåg skyddsavstånden
  • Man får inte samlas i grupper på över tio personer ens utomhus, dvs. man får inte samlas kring påskbrasor. Man kan t.ex. sitta i sin bil och titta på en brasa.
  • Påskhäxor får inte gå från dörr till dörr.

Anvis­ning­ar om hur coro­na­vi­russmit­tor för­hind­ras finns på sidan Gör så här.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte. Vi infor­me­rar om påskens avvi­kan­de öppet­ti­der på webb­plat­sen www.soite.fi.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier