omaolo.fi Vaccinationer
07.01.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 7.1.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och den upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd och de som har expo­ne­rats för viru­set har kart­lagts. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Anta­let smit­tor är 6 i Soi­tes områ­de när det gäl­ler de 14 senas­te dyg­nen och inci­den­sen är 7,7/100 000 invå­na­re under de senas­te 14 dygnen.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner pågår i Soi­tes enhe­ter. Just nu vac­ci­ne­ras soci­al- och häl­so­vårds­per­so­nal som är i förs­ta lin­jen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner av äld­re och per­so­nal vid boen­de­ser­vice­en­he­ter­na inom Soi­tes Vård och omsorg inleds vec­kor­na 3–4. Vac­ci­na­tio­ner­na av per­so­na­len inom Vård och omsorg gäl­ler unge­fär 2 000 personer.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen beslu­ta­de att mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen fort­sät­ter med inskränkt verk­sam­het t.o.m. 7.3.2021. Det­ta inne­bär att det är möj­ligt att kom­ma till läkar- och skö­tar­mot­tag­ning­en i Björk­ha­gen endast med tidsbeställning.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen drog upp en rikt­lin­je om att verk­sam­he­ten vid labo­ra­to­ri­ets prov­tag­nings­en­he­ter inskränks tids­be­stämt 18.1 — 18.3.2021 på föl­jan­de sätt: 

  • Tagning av  laboratorieprov vid Kelviå hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
  • Tagning av  laboratorieprov vid Terjärv hälsostation 3 dagar --> 2 dagar/vecka
  • Tagning av  laboratorieprov vid Nedervetil hälsostation 2 dagar --> 1 dag/vecka

Beslu­tet base­rar sig på Nord­Labs med­de­lan­de om att den kom­mer att mins­ka prov­tag­nings­verk­sam­he­ten i Soi­tes områ­de så att per­so­na­lens till­räck­lig­het kan tryg­gas i ana­ly­sen av coro­na­vi­rus­prov. Valet av de enhe­ter där verk­sam­he­ten inskränks base­rar sig på en bedöm­ning av volym­upp­gif­ter i prov­tag­ning­en och av ser­vice­be­ho­vet i enhe­ter­na som gjorts redan tidigare.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier