omaolo.fi Vaccinationer
07.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 7.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det kon­sta­te­ra­des en ny coro­na­vi­rus­smit­ta på sön­dag 6.12.2020 i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jan är känd. Det kon­sta­te­ra­des sam­man­lagt tre nya coro­na­vi­russmit­tor under vec­ko­slu­tet i Soi­tes område.

En per­son som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 26
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 33
  • Under 0,5 % av coronavirustesterna är positiva.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 144
  • Smittkedjornas spårbarhet över 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen ber kli­en­ter­na iakt­ta tra­fik­reg­ler­na nog­grant vid Soi­tes dri­ve-in-prov­tag­nings­fi­ler, så att säker­he­ten inte äventyras. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier