omaolo.fi Vaccinationer
07.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 7.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spå­ras.  Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

I enlig­het med natio­nel­la rikt­lin­jer gäl­ler besöks­för­bu­det fort­fa­ran­de ock­så på Soi­tes avdel­ning­ar och i enhe­ter inom ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg. Vi i Soi­te vill hjäl­pa när­stå­en­de att på ett tryggt sätt träf­fa anhö­ri­ga som bor i ser­vice­bo­en­de­en­he­ter. Vi kart­läg­ger just nu enhets­vi­sa lös­ning­ar för att ord­na tryg­ga möten. Vi infor­me­rar anhö­ri­ga när­ma­re om det­ta när prax­i­sen fast­ställts och nöd­vän­di­ga arrange­mang gjorts. 

Tills tryg­ga möten kan ord­nas, upp­munt­rar vi anhö­ri­ga att hål­la kon­takt med sina när­stå­en­de som bor vid Soi­tes enhe­ter per tele­fon och via oli­ka elektro­nis­ka tjäns­ter. Alla äld­re och han­di­kap­pa­de har inte haft till­gång till till­räck­li­ga digi­ta­la appa­ra­ter för att kun­na hål­la kon­takt. Vi har ock­så fått dona­tio­ner för det­ta ända­mål  ett varm tack för det! Vi tar fort­fa­ran­de gär­na emot dona­tio­ner till äld­re och han­di­kap­pa­de som bor i Soi­tes enhe­ter. Ock­så äld­re surf­plat­tor är lämp­li­ga och används fli­tigt i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan kli­en­ter och anhö­ri­ga. Soi­te har ett sär­skilt stort behov av dem i den här situ­a­tio­nen. Ta kon­takt per e‑post i frå­ga om dona­tio­ner: viestinta@soite.fi

Soi­te har skic­kat kom­mu­ner­nas bild­nings­vä­sen­den när­ma­re anvis­ning­ar om coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen med anled­ning av att sko­lor­na och läro­an­stal­ter öpp­nas. Vi pub­li­ce­rar inom en snar fram­tid när­ma­re anvis­ning­ar ock­så till bar­nens för­äld­rar. Anvis­ning­ar­na pub­li­ce­ras på Soi­tes webbplats.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te pre­ci­se­ra­des i frå­ga om han­di­kapp­tjäns­tens enhe­ter. Änd­ring­ar­na är som följer:

  • Arbets- och dagverksamheten är stängd till och med 31.5. Verksamheten är från och med 1.6 delvis öppen med specialarrangemang.
  • Asuvas enhet är stängd till och med 13.5 - vi väntar på Luovis beslut om verksamheten

Änd­ring­ar­na upp­da­te­ras i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier