omaolo.fi Vaccinationer
08.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 8.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå som vi infor­me­ra­de om under vec­ko­slu­tet. Fle­ra tio­tals per­so­ner har satts i karan­tän i Soi­tes områ­de för­knip­pat med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå för att för­hind­ra fort­satt sprid­ning av viruset.

Anställ­da på Nort­h­volt som åter­vänt från Skel­l­ef­teå till Fin­land efter lör­dag 23.1.2021 upp­ma­nas fort­fa­ran­de söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning. I det här undan­tags­fal­let finns det skäl att söka sig till prov­tag­ning även om man är sym­tom­fri. Ett prov bör tas även om ett nega­tivt coro­na­vi­rus­prov redan tagits på fabri­ken eller vid väst­grän­sen. I såda­na fall ska inter­val­let mel­lan prov­tag­ning­ar­na vara minst 72 h. Coro­na­vi­ru­se­pi­de­min för­vär­ras i Skel­l­ef­teå och på Nort­h­volts fabrik har kon­sta­te­rats fall av den virusmu­ta­tion som har sitt ursprung i Britannien.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 21 (det föregående talet var 17I
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 25,6 (det föregående talet var 21,8)
  • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus.
  • 0,6 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 5 togs ungefär 1 400 coronavirusprov i Soite.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 190
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Nu har 84 % av invå­nar­na och per­so­na­len vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg vac­ci­ne­rats. Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­na­des igen i dag. Den här vec­kan har unge­fär 600 vac­ci­ner reser­ve­rats för massvaccinationen.

Tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner har igen bör­jat aktivt och ett stort antal per­so­ner har kon­tak­tat Soi­te per tele­fon och elektro­niskt. Tids­bok­ning­en per tele­fon har fått mer per­so­nal. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­digt. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­ne­ring­ar­na av Soi­tes per­so­nal är på paus den­na vec­ka. Vac­ci­ne­ring­ar­na avbröts på grund av rikt­lin­jer­na som natio­nel­la vac­ci­na­tions­ex­pert­grup­pen KRAR drog upp.  Coro­na­vac­ci­ne­ring­ar­na av per­so­na­len fort­sät­ter igen näs­ta vecka.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier