omaolo.fi Vaccinationer
08.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 8.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Alla smitt­ked­jor har kun­nat spå­ras i Soi­tes områ­de och alla expo­ne­ra­de har kun­nat kon­tak­tas. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt nio coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Det är fort­sätt­nings­vis lugnt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Anta­let tes­ter som gjorts vid coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken har ökat något. Soi­tes hemco­ro­na-team är i bered­skap och kan inle­da sin verk­sam­het från och med i mor­gon enligt behov.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier