omaolo.fi Vaccinationer
09.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp infor­me­rar 9.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na har kun­nat spå­ras. En coro­na­vi­ruspa­ti­ent vår­das på avdel­ning. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 12 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen har fort­fa­ran­de varit lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coronaviruset.

Soi­te tar grad­vis i bruk tvätt­ba­ra ansikts­mas­ker i tyg inom hem­vår­den, vid enhe­ter inom ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg och vid alla hem­be­sök. De tvätt­ba­ra ansikts­mas­ker­na har köpts från loka­la före­tag. Soi­te har dess­utom fått ett par­ti skydds­ut­rust­ning från Försörjningsberedskapscentralen.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

Vi infor­me­rar om situ­a­tio­nen under påsken endast om situ­a­tions­bil­den förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier