omaolo.fi Vaccinationer
01.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 1.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats två nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smitt­ked­jor­na är kän­da och smit­tor­na har inte lett till expo­ne­ring­ar eftersom de smit­ta­de redan var i karantän.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das nu på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 21 (det föregående talet var 16)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 25,6 (det föregående talet var 20,5)
  • 0,8 % av coronavirustesterna är positiva
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 179
  • Smittkedjornas spårbarhet är 80 %
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån

Under vec­ka 4 togs det unge­fär 1 300 coro­na­vi­rus­prov i Soi­te. För att smitt­ked­jor­na inte ska bör­ja spri­das är det ytterst vik­tigt att man söker sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning snabbt, ock­så om man bara har myc­ket lind­ri­ga symptom!

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Just nu vac­ci­ne­ras invå­na­re och per­so­nal vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Dess­utom får per­so­nal i Soi­te som gör direkt coro­na­vi­rus­ar­be­te just nu sin and­ra dos av vaccinet.

I dag öpp­na­des tids­bok­ning­en till massvac­ci­na­tio­ner av befolk­ning­en mot coro­na­vi­ru­set i Soi­tes områ­de. Tids­bok­ning­en till vac­ci­na­tio­ner för den förs­ta mål­grup­pen för massvac­ci­na­tio­ner (över 80 år gam­la per­so­ner som bor hem­ma samt när­stå­en­de­vår­da­re och äld­re per­so­ner som bor i sam­ma hus­håll med dem) öpp­na­des på mor­go­nen kl. 10. Alla vac­ci­na­ti­na­tions­ti­der var boka­de före kl. 13. Vac­ci­na­tio­ner­na bör­jar tors­dag 4.2.2021.

Tids­bok­ning­en kon­tak­ta­des ett rekor­dan­tal gång­er. Under den förs­ta tim­men kon­tak­ta­des tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner näs­tan 2 000 gång­er. På grund av den begrän­sa­de till­gång­en på vac­ci­ner i lan­det kan endast unge­fär 300 vac­cin­do­ser ges vid de förs­ta massvac­ci­na­tio­ner­na. Såle­des fanns det inte vac­ci­na­tions­ti­der åt på långt när alla.

Det fanns tek­nis­ka pro­blem med tids­bok­ning­en per tele­fon på grund av det sto­ra anta­let sam­tal. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­ra­de smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det bara är möjligt.

Vid tids­bok­ning­en dela­de man ock­så ut köplat­ser. Man kan kom­ma från köplats till vac­ci­na­tion om tider avbo­kas eller om Soi­te får mer doser från vac­cin­flas­kor­na än vän­tat. Om du köar för vac­ci­na­tion och vac­ci­na­tio­nen blir av kon­tak­tas du per­son­li­gen på vac­ci­na­tions­da­gen. De som köar för vac­ci­na­tion behö­ver inte boka en ny tid för vac­ci­na­tion, utan de kon­tak­tas och erbjuds en vac­ci­na­tions­tid för föl­jan­de vaccinationsvecka.

Tids­bok­ning­en till föl­jan­de vac­ci­na­tions­ti­der öpp­nas i bör­jan av näs­ta vec­ka. Vi rekom­men­de­rar att du föl­jer med Soi­tes infor­ma­tion om när­ma­re tid­ta­bell. Näs­ta vec­ka kan ett stör­re antal coro­na­vi­rus­vac­ci­ner ges. Tid kan bestäl­las till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le i Soi­te som helst.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier