omaolo.fi Vaccinationer
11.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 11.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler situ­a­tions­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Från smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå har det kom­mit 12 smit­tor till Soi­tes områ­de och des­sa har lett till en smitt­sprid­ning som lett till två fall. Sam­man­lagt är det allt­så frå­ga om 14 smit­tor. De posi­ti­va coro­na­vi­rus­pro­ven ana­ly­se­ras hos Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL för att se om det är frå­ga om det mute­ra­de viru­set. Svar invän­tas. Sam­man­lagt 41 per­so­ner har satts i karan­tän för­knip­pat med smit­tor­na från Skellefteå.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 18 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 23/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 193 smit­tor i Soi­te sedan pan­de­min började.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Nu har 96 % av invå­nar­na och per­so­na­len vid enhe­ter för ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg vac­ci­ne­rats. Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­nas näs­ta tis­dag 16.2.2021 kl. 12. I fort­sätt­ning­en öpp­nas tids­bok­ning­en var­je tis­dag kl. 12 så länge vac­ci­ner finns kvar.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier