omaolo.fi Vaccinationer
17.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 17.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i Soi­tes områ­de 14.12.2020. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket har gett en ny före­skrift gäl­lan­de sam­man­komst­be­gräns­ning­ar i Mel­lers­ta Österbotten:

”Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land begrän­sar anta­let del­ta­ga­re i pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na möten till tio per­so­ner under peri­o­den 22.12.2020–17.1.2021 i Bir­ka­lands, Mel­lers­ta Fin­lands, Söd­ra Öster­bot­tens, Mel­lers­ta Öster­bot­tens och Vasa sjuk­vårds­di­strikt.” Läs mera i RFV:s med­de­lan­de (på finska).

Mel­lers­ta Öster­bot­ten är fort­fa­ran­de i acce­le­ra­tions­fa­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. De gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na finns på Soi­tes coronaviruswebbplats.

På Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats finns nu ock­så infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­ner. På sidan hit­tar du nyt­ti­ga län­kar till infor­ma­tion om vac­ci­ner samt till ofta före­kom­man­de frågor: 

Soi­te för­be­re­der sig inför julen genom per­so­na­lar­range­mang, så att vår­den av invå­nar­na i områ­det samt pati­ent­sä­ker­he­ten kan tryg­gas ifall coro­na­vi­rus­lä­get för­säm­ras i området.

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen påmin­ner om rekom­men­da­tio­nen gäl­lan­de fes­ter i juletider:

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier