omaolo.fi Vaccinationer
18.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 18.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om läges­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats fyra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå. Det har kom­mit 15 smit­tor från smitt­ked­jan i Skel­l­ef­teå till Soi­tes områ­de och des­sa har lett till 8 fort­sat­ta smit­tor. Sam­man­lagt är det allt­så frå­ga om 23 smit­tor. Hit­tills har nio av des­sa smit­tor kon­sta­te­rats vara orsa­ka­de av det mute­ra­de viru­set med ursprung i Storbritannien.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 19 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 24/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 203 smit­tor i Soi­te sedan pan­de­min började.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na för äld­re per­so­ner fort­skri­der i Soi­tes områ­de. Tids­bok­ning­en till coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner för över 80 år gam­la hem­ma­bo­en­de per­so­ner samt deras när­stå­en­de­vår­da­re som bor i sam­ma hus­håll och and­ra äld­re per­so­ner (över 70 år gam­la, t.ex. make/maka) som bor i sam­ma hus­håll öpp­nas igen näs­ta tis­dag 23.2.2021 kl. 12. Tids­bok­ning­en öpp­nas var­je tis­dag kl. 12 så länge vac­ci­ner finns kvar.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bestäl­las anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig i tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en görs per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Soi­tes verk­sam­het under coronavirusepidemin

Spe­ci­a­lar­range­mang­en fort­sät­ter vid enhe­ter­na inom Vår­den och omsor­gen och Han­di­kapp­tjäns­ter­na t.o.m. 2.5.2021. Änd­ring­ar­na i Soi­tes verk­sam­het finns lis­ta­de på Soi­tes coro­nawebb­plats https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier