omaolo.fi Vaccinationer
20.04.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 20.4.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har allt­så kon­sta­te­rats sam­man­lagt 16 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i områ­det har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. THL:s utvidg­ning av test­nings­kri­te­ri­er­na har inte ännu lett till ett ökat antal samtal.

Soi­te utvid­gar coro­na­vi­rus­testan­det till häl­so­cen­tra­ler­nas infek­tions­mot­tag­ning­ar i Kan­nus och Vetil från och med den­na vec­ka. Prov tas ock­så fort­fa­ran­de i Kar­le­by vid Soi­tes coro­na­po­li­kli­nik, i sam­jou­ren och i barna­ku­ten. Det pub­li­ce­ras ett sepa­rat med­de­lan­de om detta.

Soi­te har nu fått en egen appa­rat för coro­na­vi­rus­tes­ter. Den används i förs­ta hand till att ana­ly­se­ra bråds­kan­de fall. Då får Soi­te snabbt infor­ma­tion om ifall t.ex. en pati­ent som kom­mit till jou­ren mås­te iso­le­ras och om hen mås­te vår­das iförd all spe­ci­al­skydds­ut­rust­ning. Snabb dia­gnostik snab­bar ock­så upp verk­sam­he­ten på avdel­ning 9 som fun­ge­rar som coro­na­sor­te­rings­av­del­ning. Utö­ver egen dia­gnostik skic­kar Soi­te fort­fa­ran­de prov för test till Nord­Labs labo­ra­to­ri­er. Resul­ta­ten från des­sa test fås inom ett dygn. 

Coro­na­be­red­skaps­grup­pen är oro­ad över att anta­let kli­ent- och pati­ent­be­sök mins­kat oro­an­de myc­ket. Soi­tes häl­so­cen­tra­ler, jour och soci­al­ser­vicen är öpp­na och betjä­nar kli­en­ter. Om en kli­ent får tid till Soi­te, har en yrkes­ut­bil­dad per­son bedömt att det inne­bär en mind­re risk att kom­ma för behand­ling av besvä­ret än att läm­na det obe­hand­lat. Vi vill fort­fa­ran­de beto­na att det är tryggt att kom­ma till Soi­te och att det lönar sig att behand­la besvä­ren i tid så att de inte för­vär­ras och leder till bråds­kan­de vård i jou­ren eller specialsjukvården.

Föl­jan­de änd­ring gjor­des i lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soite:

  • I fortsättningen vårdas alla förkylningspatienter som behöver komma för ett besök till mottagning vid infektionsmottagningarna. I Karleby vårdas dessa patienter på coronapolikliniken och landsortens patienter vårdas på infektionsmottagningen i Kannus eller Vetil (Dunkars). Kronobyborna vårdas antingen i Karleby eller i Vetil (Dunkars).
  • Mottagningen i Lestijärvi stängs tills vidare från och med 21.4.2020. Klienterna i området vårdas oberoende av besvär eller ärende vid andra enheter i Soite. Ta kontakt genom att ringa 040 804 2000 så som tidigare.
  • Beställningar av vårdmaterial kan göras elektroniskt via palse.fi-portalen.

Upp­gif­ter­na om öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te bero­en­de på coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen finns på den­na sida.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier