omaolo.fi Vaccinationer
20.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 20.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område. 

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et (SHM) och Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) har upp­da­te­rat coro­na­vi­ru­san­vis­ning­ar­na för över 70-åring­ar. Soi­te upp­ma­nar de äld­re i områ­det samt deras anhö­ri­ga att läsa anvis­ning­ar­na och hand­la enligt dem. 

Län­kar till THL:s anvisningar:

Det är vik­tigt att äld­re per­so­ner inte smit­tas av coro­na­vi­ru­set – väl­må­en­de och funk­tions­för­må­ga ock­så betydelsefullt

”Ikään­ty­ne­et – ohjei­ta yli 70-vuo­ti­ail­le” (Äld­re — anvis­ning­ar för över 70-åringar)

Upp­da­te­ra­de anvis­ning­ar för över 70-åring­ar­nas coronavirusvardag:

  • Håll kontakt med dina närstående på ett tryggt sätt: träffa dem helst ute, håll säkerhetsavståndet.
  • Ta vara på din hälsa: var ute, rör på dig, ät mångsidigt och regelbundet.
  • Sköt om behandlingen av eventuella långtidssjukdomar, avboka inte dina läkartider i onödan.

Det är fort­fa­ran­de ytterst vik­tigt att hål­la ett säker­hets­av­stånd på ca 2 meter och att iakt­ta god handhygien.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte. 

Vi infor­me­rar om coro­na­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slut och helg­da­gar endast om situ­a­tio­nen för­änd­ras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier