omaolo.fi Vaccinationer
21.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 21.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planen­lig. Situ­a­tio­nen är lugn.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i Soi­tes områ­de 14.12.2020. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den har uppdaterats:

  • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 4 (det föregående talet var 12)
  • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 5,1 (det föregående talet var 15,4)
  • Under 0,2 % av coronavirustesterna är positiva.
  • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 148
  • Smittkedjornas spårbarhet är 100 % i det egna sjukvårdsdistriktets område
  • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: accelerationsfasen

De gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp har föl­jan­de möte 22.11.2020 för att ana­ly­se­ra den regi­o­na­la lägesbilden.

Du kan kom­ma för coro­na­vi­rus­prov­tag­ning ock­så under jule­ti­den i Soi­tes områ­de. Coro­naråd­giv­nings­te­le­fo­nen 06 828 7499 betjä­nar på söc­ken­hel­ger­na under vec­ko­slutsöp­pet­ti­der, dvs. är öppen kl. 8–16 (24–27.12 och 31.12, 1.1.2021 och 6.1.2021). Man bör söka sig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om man har endast lind­ri­ga sym­tom som tyder på coronaviruset!

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp påmin­ner om tryg­ga besök i boen­de­ser­vice­en­he­ter. Besö­kar­na ombes föl­ja den gäl­lan­de tryg­ga besöks­prax­i­sen vid besök i boen­de­ser­vice­en­he­ter och att hand­la enligt anvis­ning­ar­na som enhe­ten ger. Man bör sär­skilt kom­ma ihåg att besök inte ska göras om man har sym­tom! Mer infor­ma­tion fås från boendeserviceenheterna.

Rekom­men­da­tio­ner­na för tryggt jul­fi­ran­de i hemmen:

  • Rekommendationen är att man firar på distans, använder ansiktsmask och iakttar nödvändiga försiktighetsåtgärder.
  • Om man vill samlas, rekommenderas det att det görs i grupper på under tio personer och eventuellt med hjälp av fjärranslutningar. THL rekommenderar att jul firas i så små grupper som möjligt och helst hemma med de närmaste personerna.
  • Man bör inte att helt utesluta det sociala umgänget, utan i stället hitta andra trygga sätt att ordna fester.
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier