omaolo.fi Vaccinationer
22.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 22.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Situ­a­tio­nen är lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

Vi infor­me­rar om coro­na­si­tu­a­tio­nen under vec­ko­slut och helg­da­gar endast om situ­a­tio­nen förändras.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier