omaolo.fi Vaccinationer
25.02.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 25.2.2021

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har i fort­sätt­ning­en möte på tors­da­gar samt vid behov. Vi infor­me­rar även i fort­sätt­ning­en om läges­bil­den ock­så på mån­da­gar. Bered­ska­pen är planenlig.

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter de smit­tor vi infor­me­ra­de om i går.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 19 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­te under de senas­te 14 dagar­na och inci­den­sen är nu 24/100 000 invå­na­re när det gäl­ler de senas­te 14 dagar­na. Det har dia­gnos­ti­se­rats sam­man­lagt 212 smit­tor i Soi­tes områ­de sedan pan­de­min började.

Fin­lands rege­ring infor­me­ra­de i dag om sträng­a­re åtgär­der för att före­byg­ga coro­na­vi­ruspan­de­min, om att nivå två tas i bruk och om undan­tags­för­hål­lan­den (läs Stats­rå­dets med­de­lan­de). Soi­te är för när­va­ran­de på bas­ni­vån när det gäl­ler coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och inga nya begräns­ning­ar trä­der där­för i kraft i vårt områ­de. De begräns­ning­ar och rekom­men­da­tio­ner som gäl­ler i Soi­tes områ­de finns på sidan Bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner.

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp vill tac­ka invå­nar­na i områ­det för att de följt coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na! Vi hop­pas att alla orkar föl­ja dem ock­så i fort­sätt­ning­en så att smitt­lä­get inte för­vär­ras i områ­det och områ­det ham­nar i acce­le­ra­tions­fa­sen. Det är sär­skilt vik­tigt att mins­ka anta­let när­kon­tak­ter så myc­ket som möj­ligt, att använ­da ansikts­mask omsorgs­fullt, att hål­la säker­hets­av­stånd och att skö­ta handhygienen.

Nu när sport­lo­vet när­mar sig vill vi ock­så påmin­na om THL:s anvis­ning­ar gäl­lan­de ett coro­na­vi­rus­sä­kert sportlov:

  • Tillbringa semestern med din närmaste krets och undvik folkmassor.
  • Skidspår, skogar och pulkbackar är de säkraste platserna att njuta av det kommande sportlovet. Risken för coronavirusinfektion är liten när man rör sig utomhus.
  • Om du har symtom på coronavirussjukdom bör du inte alls åka på semester. Sök dig omedelbart till provtagning: https://korona.soite.fi/sv/gor-sa-har/

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i Soi­tes områ­de och tids­bok­ning­en för vac­ci­na­tio­ner utvidgas:

  • Tidsbokningen för coronavaccinationer öppnas för 18-69 år gamla personer som bor i Soites område och hör till riskgrupp 1. Tidsbokningen öppnas i den elektroniska Egenvårdstjänsten fredag 26.2 kl. 12 och i Soites telefonbokning tisdag 2.3 kl. 12. Personer som hör till en riskgrupp kontaktas inte längre personligen om coronavirusvaccination, utan var och en ska boka tid själv. Den som hör till en riskgrupp ska vara beredd på att bevisa att hen hör till riskgruppen på vaccinationsstället (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept).
  • Tidsbokningen för coronavirusvaccination öppnas för 75-79 år gamla invånare i Soites område tisdag 2.3.2021 kl. 12. Tid kan bokas elektroniskt via Egenvårdstjänsten eller per telefon.
  • Också coronavaccinationerna för över 80 år gamla personer fortsätter och också för denna grupp öppnas tidsbokningen tisdag 2.3.2021 kl. 12. Tid kan bokas per telefon eller elektroniskt via Egenvårdstjänsten.

Tid för coro­na­vac­ci­na­tion kan bokas anting­en elektro­niskt eller per telefon:

  • tidsbokning per telefon: 06 828 7488. Öppen tisdagar från kl. 12 så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten på adressen: https://soite.terveytesi.fi Man ska logga in sig på tjänsten med sina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) och man kan då beställa tid åt sig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi ber när­stå­en­de se till att äld­re släk­ting­ar får en vac­ci­na­tions­tid och kan kom­ma till vaccinationsstället.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re på adres­sen https://korona.soite.fi/sv/coronavaccinationsmatare/ för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier