omaolo.fi Vaccinationer
26.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 26.5.2020 — upp­da­te­ring kl. 16

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är i huvud­sak lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Den miss­tänk­ta coro­na­smit­tan vid Soi­tes ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re har tes­tats nega­tiv under de fort­sat­ta under­sök­ning­ar­na. För­sik­tig­hets­åt­gär­der­na kan avvecklas.

Besöks­för­bud gäl­ler fort­fa­ran­de vid alla ser­vice­cen­ter i Soi­te. Trots besöks­för­bu­det för­sö­ker alla boen­de­en­he­ter ord­na tryg­ga sätt för boen­de och anhö­ri­ga att träffas. 

Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier