omaolo.fi Vaccinationer
26.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 26.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är i huvud­sak lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Det finns miss­tan­ke om en coro­na­vi­rus­smit­ta inom ser­vice­bo­en­de med hel­dygnsomsorg för äld­re. Situ­a­tio­nen utreds och ana­lys av pro­vet pågår. Enhe­ten i frå­ga har vid­ta­git nöd­vän­di­ga för­sik­tig­hets­åt­gär­der. På grund av integri­tets­skydd kan vi inte berät­ta vil­ken enhet det är frå­ga om.

Vi infor­me­rar när­ma­re om situ­a­tio­nen när testre­sul­ta­tet bli­vit klart. 

Besöks­för­bud gäl­ler fort­fa­ran­de vid alla ser­vice­cen­ter i Soi­te. Trots besöks­för­bu­det för­sö­ker alla boen­de­en­he­ter ord­na tryg­ga sätt för boen­de och anhö­ri­ga att träffas. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra and­ra coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning i Soi­te. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 23 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes område.

Situ­a­tio­nen har fort­fa­ran­de varit lugn på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­test görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom.

Lis­tan på avvi­kan­de öppet­ti­der och på änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des inte.

Ytter­li­ga­re upp­gif­ter ges först när testre­sul­ta­tet bli­vit klart.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier