omaolo.fi Vaccinationer
03.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 3.12.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats tre nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na är för­knip­pa­de med en känd smitt­ked­ja och de smit­ta­de var redan i karantän.

Två per­so­ner som smit­tats med coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Det har nu kon­sta­te­rats sam­man­lagt 141 coro­na­vi­russmit­tor i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt under hela pandemin.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har pre­ci­se­rat rekom­men­da­tio­ner­na för områ­det vid ett extra sam­man­trä­de tors­dag 3.12.2020 i enlig­het med instruk­tio­ner som fåtts av Soci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et 2.12.2020. De mest cen­tra­la pre­ci­se­ring­ar­na i anvis­ning­ar­na är som följer:

Rekom­men­da­tio­ner i frå­ga om sammankomster:

 • det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas

Hob­by­verk­sam­het:

 • När det är möjligt, lönar det sig att flytta hobbyverksamheten utomhus eller ordna den som distansverksamhet.
 • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånd ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel, turneringsverksamhet och föreställningar ordnas utan publik (t.ex. streamning). Det rekommenderas att hobbyverksamheten för barn och unga flyttas utomhus.
 • Det rekommenderas att den undervisning vid arbetar-  och medborgarinstituten samt grundundervisningen inom konst som sker inomhus avbryts för denna period eller genomförs på distans.

Offent­li­ga utrym­men som kom­mu­ner­na sva­rar för:

 • Det rekommenderas att simhallar, badanläggningar och offentliga bastur stängs.
 • Träningar och hobbyverksamhet kan möjliggöras i idrottshallar i andra sporter än lagsporter om säkerhetsåtgärderna iakttas. 
 • Ungdomslokaler kan hållas öppna med specialarrangemang.
 • Det rekommenderas att biblioteken endast ordnar utlåningsverksamhet (biblioteksbussar, tidningsläsesalar, författarbesök, litteraturcirklar osv. sätts på paus)

Rekom­men­da­tio­ner gäl­lan­de läroanstalter:

 • Läroanstalter på andra stadiet fortsätter tills vidare med närundervisning, men säkerhetsanvisningarna gällande coronaviruset följs noggrant vid läroanstalterna och vid läroanstalter på andra stadiet gäller stark maskrekommendation.

De upp­da­te­ra­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för Soi­tes områ­de för acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de covid-19-epi­de­min finns sam­la­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Coro­na­vi­rus­lä­get för­an­le­der änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het 3.12–23.12.2020:

 • Antalet deltagare begränsas vid all gruppverksamhet: högst ungefär tio personer får vara i samma utrymme på en gång. Gruppen ska vara mindre om utrymmet begränsar verksamheten.
 • Dagverksamhet inom psykiatrin och dagverksamhet för äldre: begränsat endast för klienter som enligt bedömning behöver mest stöd.
 • Koivutupa: den öppna verksamheten där anmälningar inte krävs sätts på paus (dessutom julstängt 21-27.12.2020).
 • Handikapptjänsternas verksamhetscenter: hemmaboende klienter och klienter som bor inom boendeservice hålls avskilt från varandra. Arbets- och dagverksamhet ordnas vid boendeserviceenheten för klienter som bor inom boendeservice. Gäller fram till julstängt som börjar 23.12.2020.
 • Green care-tjänster: fungerar som tidigare, men måltider osv. genomförs avskilt (hemmaboende personer och personer som bor i boendeserviceenhet avskilda från varandra)

Besöks­be­gräns­ning­ar inom boen­de­ser­vicen 3.12–21.12.2020:

 • anhöriga/närstående kan komma på besök, men försiktighetsåtgärder ska iakttas enligt enhetens anvisningar
 • andra besök är förbjudna
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier