omaolo.fi Vaccinationer
31.03.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 31.3.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen kl. 12 och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­sätt­nings­vis rela­tivt lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt. 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Hit­tills har det kon­sta­te­rats sam­man­lagt fem coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Alla smit­ta­de vår­das hem­ma, och inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter är på avdel­ning. Det har varit lugnt i frå­ga om tes­ter på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och i råd­giv­nings­te­le­fo­nen nu under bör­jan av veckan. 

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des i frå­ga om närings­te­ra­peu­ter­nas arbe­te. Närings­te­ra­peu­ter­na inle­der distans­ar­be­te 31.3.2020. Upp­gif­ten upp­da­te­ras på lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier