omaolo.fi Vaccinationer
05.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 5.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

Soi­te har uti­från den press­kon­fe­rens Fin­lands rege­ring höll 4.5.2020 och uti­från de nya rikt­lin­jer­na i frå­ga om begräns­ning­ar bedömt hur de natio­nel­la rikt­lin­jer­na påver­kar Soi­tes verk­sam­het och ser­vice. I Soi­te har de nya rikt­lin­jer­na endast en inver­kan på skol- och stu­de­ran­de­häl­so­vård. För­be­re­del­ser­na inför att öpp­na skol- och stu­de­ran­de­häl­so­vår­den pågår, och häl­so­vår­dar­na inle­der mot­tag­nings­verk­sam­he­ten vid sko­lor­na igen när sko­lor­na öpp­nas. Vi infor­me­ra­de tidi­ga­re om hur man bör hand­la i frå­ga om skol­gång om ett barn eller en för­äl­der hör till en risk­grupp (Med­de­lan­de: Soi­te är med ock säker­stäl­ler trygg grund­ut­bild­ning i sko­lor­na).

Rege­ring­ens rikt­lin­jer leder inte till änd­ring­ar i frå­ga om besöks­för­bud. Besöks­för­bu­den i Soi­tes enhe­ter och vid cen­tral­sjuk­hu­set fort­sät­ter att gäl­la så som tidigare. 

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te änd­ra­des i frå­ga om vac­ci­ne­rings­verk­sam­het under pan­de­min — det pub­li­ce­ras ett sepa­rat med­de­lan­de om detta. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier