omaolo.fi Vaccinationer
06.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 6.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spåras. 

Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom.

Bered­skaps­grup­pen beslöt för­en­het­li­ga nam­nen på enhe­ter­na för coro­na­prov­tag­ning. Från och med nu kal­las alla mot­tag­ning­ar som vår­dar pati­en­ter med coro­na­vi­rus­symp­tom infek­tions­mot­tag­ning­ar; det­ta gäl­ler ock­så coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken i Kar­le­by. Infek­tions­mot­tag­ning­ar­na finns vid huvud­häl­so­sta­tio­nen i Kar­le­by, häl­so­sta­tio­nen i Kan­nus och häl­so­sta­tio­nen i Vetil. 

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te pre­ci­se­ra­des i frå­ga om mot­tag­ning­ar, neu­ro­lo­gi och reha­bi­li­te­ring samt utdel­ning av vårdmaterial.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier