omaolo.fi Vaccinationer
08.05.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 8.5.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte dag­li­gen och upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de lugn i Soi­tes områ­de och för­be­re­del­ser­na fort­skri­der planenligt.

Situ­a­tio­nen är oför­änd­rad: det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i dag i Soi­tes områ­de. Inga coro­na­vi­ruspa­ti­en­ter vår­das på avdel­ning. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 17 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de, och alla smitt­ked­jor i Soi­tes områ­de har kun­nat spå­ras.  Situ­a­tio­nen är fort­fa­ran­de myc­ket lugn på coro­na­vi­ruspo­li­kli­ni­ken och på infek­tions­mot­tag­ning­ar­na samt i råd­giv­nings­te­le­fo­nen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set. Coro­na­vi­rus­tes­ter görs med låg trös­kel vid coronavirussymptom. 

I Soi­tes områ­de är mäng­den coro­na­vi­rus­test cir­ka 1 400/100 000 invå­na­re. Det fram­kom den här vec­kan att det finns ett tek­niskt fel i THL:s coro­na­vi­rus­kar­ta, vil­ket lett till att det finns en fel­ak­tig siff­ra i kar­tan i frå­ga om Mel­lers­ta Öster­bot­ten. Pro­ble­met utreds.

Lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te pre­ci­se­ra­des i frå­ga om han­di­kapp­tjäns­ter­nas enhe­ter. Änd­ring­ar­na finns nedan:

 • Det kan förekomma störningar i klienttransporter. Vi uppmanar våra klienter att röra sig utanför hemmet endast när det är nödvändigt.
 • Handikapptjänsterna har följande avvikande öppettider:
  • Utvecklingspolikliniken: brådskande och nödvändigt klientarbete sköts
  • Verksamhetscentren är stängda till och med 31.5.2020. Före det ordnas nödvändig verksamhet för klienter som bor självständigt eller som behöver service på grund av att deras föräldrar är i arbete.
  • Green care-verksamheten är stängd till och med 31.5.2020
  • Öppna arbetsverksamheten är stängd till och med 31.5.2020
  • Öppenvårdens team och tidig rehabilitering: delvis begränsad verksamhet
  • Handikapptjänstbyrån: klientarbete görs i första hand på distans och enligt tidsbokning 
  • Personlig assistans: delvis begränsad verksamhet
  • Asuvas enhet är stängd
  • Begränsningar i fråga om ändringsarbeten i bostaden
  • Vi informerar senare närmare om hur verksamheten återupptas.

Upp­gif­ter­na upp­da­te­ras på lis­tan över avvi­kan­de öppet­ti­der och änd­ring­ar i verk­sam­he­ten i Soi­te.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier