omaolo.fi Vaccinationer
09.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp med­de­lar 9.11.2020

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp har möte mån­da­gar och tors­da­gar samt vid behov, och den upp­rätt­hål­ler läges­bil­den. Bered­ska­pen är planenlig.

Det har kon­sta­te­rats en ny coro­na­vi­rus­smit­ta under vec­ko­slu­tet i Soi­tes områ­de. Smit­tan är för­knip­pad med en tidi­ga­re smitt­ked­ja och den smit­ta­de var redan i karan­tän. Det har allt­så inte skett nya exponeringar.

För när­va­ran­de är cir­ka 23 per­so­ner i hemi­so­le­ring och karan­tän i Soi­tes område.

Det togs fler coro­na­vi­rus­prov för­ra vec­kan än vec­kan före det. Det är bra att invå­nar­na i områ­det söker sig till coro­na­vi­rus­tes­ter i tid och ock­så om de har endast lind­ri­ga symptom. 

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den upp­da­te­ras var­je måndag:

  • Det har konstaterats 14 smittor under de senaste 14 dygnen. 
  • Incidensen är för närvarande 17,9/100 000 invånare i Soites område när det gäller de 14 senaste dagarna.
  • Under 0,4 % av coronavirustesterna är positiva.
  • Över 80 % av smittkedjorna är kända.
  • Det har konstaterats sammanlagt 99 coronavirussmittor i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt under hela pandemin.
  • Länk: Uppdaterad situationsbild  
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier