omaolo.fi Vaccinationer
08.04.2020

Soi­tes infor­ma­tions­pa­ket om coro­na­vi­ru­set delas ut till hemmen

Soi­tes eget infor­ma­tions­pa­ket om coro­na­vi­ru­set delas ut till hem­men i Soi­tes områ­de. Infor­ma­tions­pa­ke­tet inne­hål­ler del­vis sam­ma infor­ma­tion som med­de­lan­det som kom­mer att delas ut natio­nellt, men det inne­hål­ler dess­utom kon­takt­upp­gif­ter­na till Soi­tes råd­giv­nings­te­le­fon gäl­lan­de coro­na­vi­ru­set samt num­ret till psy­ko­lo­gis­ka förs­ta hjäl­pen. Spa­ra informationspaketet!

Soi­tes infor­ma­tions­pa­ket finns ock­så i elektro­nisk form på webb­si­dan Gör så här.

Infor­ma­tions­pa­ke­tet har skic­kats per post till alla hus­hål­len i Kar­le­by, Kan­nus, Toho­lam­pi, Kro­no­by, Kaust­by, Vetil, Halso, Lestijär­vi och Per­ho. Till dem som pre­nu­me­re­rar på Keski­po­h­jan­maa skic­kas pake­tet mel­lan tid­ning­ens sidor, till alla övri­ga som ett sepa­rat med­de­lan­de. Med­de­lan­det är tvåspråkigt.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier