omaolo.fi Vaccinationer
13.05.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 13.5.2021

Smitt­lä­get

Det har kon­sta­te­rats 15 nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Smit­tor­na hör till den omfat­tan­de smitt­ked­jan vi infor­me­rat om de senas­te dagar­na och som star­ta­de från en förs­ta maj-brunch.

I Kan­nus kan ele­ver på nion­de klass vid Juha­ni Vuo­ri­nen-sko­lan ha utsatts för coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Ele­ver­na i den expo­ne­ra­de klas­sen har pla­ce­rats i karan­tän och över­gått till distans­un­der­vis­ning från fre­da­gen den 14 maj 2021.

Ele­ver i års­kurs 2 i Kan­nus gym­na­si­um har poten­ti­ellt utsatts för coro­na­vi­rus­smit­ta. Ele­ver­na som expo­ne­rats har satts i karantän.

Dess­utom kan en av grup­per­na vid aghem­met Tervan­polt­ta­jan päiväko­ti i Kar­le­by ha utsatts för coro­na­vi­rus­in­fek­tion. Alla som utsatts är kän­da och barn i den expo­ne­ra­de grup­pen kom­mer att tes­tas under Kristi himmelsfärdsdag.

Inci­den­sta­let i områ­det är 72,3/100 000 invå­na­re. Under de senas­te 14 dyg­nen har man kon­sta­te­rat sam­man­lagt 56 smittor.

Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Lis­tan över plat­ser där expo­ne­ring för coro­na­vi­ru­set kan ha skett kom­plet­te­ras med nya platser:

 • Apoteket Tjärhovet, Karleby tors 6.5
 • ABC Heinolasvängen, Karleby tors 6.5 kl. 18.30-18.45
 • McDonald’s, Karleby tors 6.5 kl 21-22
 • Apoteket Tjärhovet, Karleby fre 7.5
 • Ykköskirppis, Karleby fre 7.5. kl. 13.30-14.00
 • Subway (köpcentret Chydenia, Karleby) fre 7.5 kl. 15.30-16.00
 • ABC Heinolasvängen fre 7.5 kl. 23.30-24.00
 • H&M och Gina Tricot (köpcentret Chydenia, Karleby) fre 8.5. kl. 14.30-15.00
 • Prisma, Karleby fre 8.5 kl. 15.30-16.00
 • McDonald’s, Karleby fre 8.5 kl. 16.00-16.15
 • Kodin Terra, Karleby fre 8.5 kl. 17.00-18.00
 • Rosso, Karleby 9.5 kl. 15-17
 • Pohjolan matka, linjen Köyhäjoki – MÖCS från Kelviå – Karleby 10.5
 • Köpcentret Chydenia, Karleby tis 11.5 kl. 17-18

Lis­tan över alla even­tu­el­la expo­ne­rings­plat­ser finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/situationsbild/

Vi ber att de som varit på de ovan­nämn­da plat­ser­na föl­jer med sina sym­tom och med låg trös­kel söker sig till coronavirusprovtagning.

Sök dig till coro­na­vi­rus­prov­tag­ning utan dröjs­mål ock­så om du bara har lind­ri­ga symtom:

 • Genom en elektronisk symtombedömning för coronaviruset på adressen: https://www.omaolo.fi/?lang=sv
 • Genom att ringa Soites coronarådgivning: 06 828 7499 (öppet vardagar kl. 8–17 och under veckosluten kl. 8–16). Barn (under 16 år gamla som insjuknat): Soites barnakut 06 826 4444 (öppen dygnet runt 24/7). Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring Soites jourhjälpsnummer 116 117.

Rus­ning vid infek­tions­en­he­ter­na – und­vik att ringa i onödan

Soi­tes infek­tions­en­het är för när­va­ran­de kraf­tigt över­be­las­tad. Und­vik onö­di­ga sam­tal till infektionsenheten.

Obser­ve­ra att även om du har varit på en poten­ti­ell expo­ne­rings­plats behö­ver du inte kon­tak­ta Soi­te per tele­fon om du inte har någ­ra sym­tom. Det räc­ker att föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na, dvs. mini­me­ra anta­let när­kon­tak­ter och und­vi­ka onö­di­ga sam­man­koms­ter, var nog­grann med att använ­da ansikts­mask, vid­ta ett säker­hets­av­stånd på 2 meter och var noga med handhygienen.

Om du har haft att göra med någon som har utsatts för coro­na men inte med en per­son sm kon­sta­te­rats ha coro­na kan du föl­ja ditt till­stånd hem­ma och föl­ja coro­na­re­kom­men­da­tio­ner­na. Om du har utsatts för coro­na­vi­rus kom­mer Soi­te att ringa dig.

Vi ber ock­så att du inte ring­er infek­tions­en­he­ten angå­en­de resul­ta­ten av coro­na­vi­rus­testet. Soi­te ring­er all­tid upp en per­son som får ett posi­tivt testre­sul­tat och ett nega­tivt testre­sul­tat kan kon­trol­le­ras via dina Mina­Kan­ta-sidor eller så får du ett SMS om du har gett till­stånd till att man skic­kar SMS till dig.

Just nu kla­rar man inte av att dag­li­gen kon­tak­ta alla per­so­ner som sit­ter i karantän.

Sva­ret på många av de coro­na­re­la­te­ra­de frå­gor som man oro­ar sig över hit­tar du på Soi­tes coro­nawebb­si­da https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/ .

Änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het med anled­ning av coronavirusepidemin

Björk­ha­gens mot­tag­ning är stängd vec­ka 20 och icke-bråds­kan­de läkar­ti­der vid Soi­tes barn­sjuk­hus flyt­tas från maj till juni då per­so­na­len instrue­ras i coro­na­ar­be­tet på grund av det snabbt för­säm­ra­de läget. Kli­en­ter kon­tak­tas om deras tid flyttas.

Där­till rekom­men­de­rar vi att man und­vi­ker alla besök vid Soi­tes boendeserviceenheter.

Rekom­men­da­tio­ner och bestämmelser

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket i Väst­ra och Inre Fin­land som drog 12.5 upp nya rikt­lin­jer för sam­man­koms­ter. I kom­mu­ner­na i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt (undan­ta­get Rei­sjär­vi) begrän­sas anta­let del­ta­ga­re vid pub­li­ka eve­ne­mang inom­hus till10 per­so­ner. Utom­hus är begräns­ning­en 20 per­so­ner. Des­sa mötes­be­gräns­ning­ar är i kraft 13.5.2021 – 16.5.2021.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner angå­en­de coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen listas på Soi­tes coro­na­vi­rus­si­da: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 har möte fre­dag 14.5.2021 för att göra en bedöm­ning av det regi­o­na­la läget och de regi­o­na­la begräns­ning­ar­na och rekommendationerna.

Vac­ci­na­tio­ner

Mål­grup­pen för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till att omfat­ta alla över 50 år gam­la per­so­ner. Nu kan allt­så alla över 50 år gam­la per­so­ner samt alla 16–64 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 eller 2 få vac­ci­net. Soi­te rekom­men­de­rar att alla som har rätt att ta vac­ci­net gör det.

Vac­ci­na­tions­ti­der kan nu bokas elektro­niskt via Soi­tes Egen­vårds­tjänst på adres­sen https://soite.terveytesi.fi/portal#/main. Vac­ci­na­tions­ti­der läggs till i den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en i Egen­vårds­tjäns­ten ock­så annars om tider avbo­kas eller om vac­cin­mäng­der­na plöts­ligt ökar. De dagar som har ledi­ga tider är märk­ta med grönt i webbkalendern.

Tids­bok­ning per tele­fon öpp­nas åter tis­dag 18.5.2021 kl. 12.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier