omaolo.fi Vaccinationer
19.07.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 19.7.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des fre­dag 16.7.2021. Inci­den­sta­let är nu 5,2 / 100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en i Soi­tes områ­de fram­skri­der väl. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2.

Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Av invå­na­re äld­re än 12 år i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt har nu sam­man­lagt 75 % fått sin förs­ta vac­cin­dos. Av invå­na­re i områ­det som är äld­re än 12 år har 35 % fått sin and­ra vac­cin­dos. För hela befolk­ning­ens del har 64 % av invå­nar­na fått sin förs­ta dos.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, och imor­gon tis­dag 20.7.2021 öpp­nas ytter­li­ga­re tider i tidsbokningskalendrarna.

Tele­fon­tids­bok­ning till coro­na­vac­ci­na­tion öpp­nar åter tis­dag 20.7.2021 kl 12 på num­ret 06 828 7488 och nya tider öpp­nas även i den elektro­nis­ka Egen­vård-tjäns­tens tids­bok­ning tis­dag kl. 12.

Där­till ord­nar Soi­te tors­dag 22.7.2021 och fre­dag 23.7.2021 kl. 9–20 vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning vid Kar­le­bys vac­ci­na­tions­stäl­le (gam­la Hal­pa-Hal­li-bygg­na­den, Kar­le­by­ga­tan 7). Under de tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar­na kan du kom­ma och få din förs­ta dos coro­na­vac­cin vid en tid­punkt då det pas­sar dig själv bäst.

De tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar­na gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Näs­ta vec­ka (vec­ka 30) ord­nas tids­bok­nings­fria vaccinationsdagar

  • tisdag 27.7 kl. 12.00-15.30 vid Kronoby vaccinationsställe (Kronoby hälsostation, Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)
  • tisdag 27.7 kl. 12.00-15.30 vid Perhonjokidalens vaccinationscenter (Passelis gamla fastighet, Kirkkotanhua 1, 69700 Vetil)
  • torsdag 29.7 kl. 12.00-15.30 vid Kannus vaccinationsställe (församlingshuset, Valtakatu 20)

Änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet

Lis­tan över änd­ring­ar i Soi­tes verk­sam­het med anled­ning av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har upp­da­te­rats enligt föl­jan­de för förlossningsavdelningen:

  • Syskonen till en nyfödd kan besöka avdelningen under besökstiderna kl. 14-15 och 18-19.

Den aktu­el­la lis­tan över änd­ring­ar i verk­sam­he­ten hit­tar du på Soi­tes coro­nawebb­si­da: https://korona.soite.fi/sv/andringar-i-soites-verksamhet-med-anledning-av-coronavirusepidemin/

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier