omaolo.fi Vaccinationer
26.07.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den för coro­na­vi­ru­se­pi­de­min 26.7.2021

Smitt­lä­get

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des 24.7.2021. Inci­den­sta­let är nu 6,5 / 100 000 invå­na­re när det gäl­ler 14 dygn i Soi­tes områ­de. En pati­ent som smit­tats av coro­na­vi­ru­set vår­das på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

För­ra vec­kan gjor­des 1 250 coro­na­vi­rus­test i områ­det, varav 4 var posi­ti­va. Där­med är ande­len posi­ti­va test 0,3 % av alla test som gjorts.

Upp­sök coro­na­vi­rus­test­ning även om du bara har mil­da symptom

Van­li­ga sym­tom som tyder på coro­na är bland annat feber, halsont, hos­ta, huvud­värk, mus­kelsmär­tor, stör­ning­ar i lukt- eller smak­sin­net och trött­het. Coro­na­testet kan dock vara posi­tivt även om bara ett eller två sym­tom förekommer.

Upp­sök allt­så coro­na­vi­rus­test­ning om du har ens lind­ri­ga sym­tom som tyder på coro­na. Upp­sök coro­na­vi­rus­test­ning även om du redan fått coro­na­vac­cin. Vac­ci­net ger skydd mot all­var­li­ga for­mer av coro­na­vi­rus­sjuk­dom, men en vac­ci­ne­rad per­son kan trots det insjuk­na i coro­na och fort­fa­ran­de smit­ta andra.

Tid till cor­na­vi­rus­test kan bokas behän­digt onli­ne via Omaolo-tjäns­ten eller via Soi­tes coro­naråd­giv­nings­te­le­fon på num­ret 06 828 7499 / barn­jou­ren tfn 06 826 4444.

Vac­ci­na­tio­ner

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na av befolk­ning­en i Soi­tes områ­de fram­skri­der väl. Vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 16 år gam­la per­so­ner och 12–15 år gam­la ung­do­mar som hör till risk­grupp 1 eller 2. Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re har upp­da­te­rats. Av invå­na­re äld­re än 12 år i Mel­lers­ta Öster­bot­tens sjuk­vårds­di­strikt har nu sam­man­lagt 76 % fått sin förs­ta vac­cin­dos. Av invå­na­re i områ­det som är äld­re än 12 år har 39 % fått sin and­ra vac­cin­dos. För hela befolk­ning­ens del har 65 % av invå­nar­na i områ­det fått sin förs­ta dos.

Det finns ett bra antal tider kvar till coro­na­vac­ci­na­tio­ner, och imor­gon tis­dag 27.7.2021 öpp­nas ytter­li­ga­re tider i tidsbokningskalendrarna.

Tele­fon­tids­bok­ning till coro­na­vac­ci­na­tion öpp­nar åter tis­dag 27.7.2021 kl 12 på num­ret 06 828 7488 och nya tider öpp­nas även i den elektro­nis­ka Egen­vård-tjäns­tens tids­bok­ning tis­dag kl. 12.

Där­till ord­nar Soi­te vac­ci­na­tions­da­gar utan tids­bok­ning. Under de tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar­na kan du kom­ma och få din förs­ta dos coro­na­vac­cin vid en tid­punkt då det pas­sar dig själv bäst.

Tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar ordnas:

  • tisdag 27.7 kl. 12.00-15.30 Kronoby vaccinationsställe (vid Kronoby vaccinationsställe, Kronoby hälsostation, Säbråvägen 1, 68500 Kronoby)
  • tisdag 27.7 kl. 12.00-15.30 Perhonjokidalens vaccinationscenter (vid Perhonjokidalens vaccinationscenter, Passelis gamla fastighet, Kirkkotanhua 1, 69700 Vetil)
  • torsdag 29.7 kl. 12.00-15.30 (vid Kannus vaccinationsställe, församlingshuset, Valtakatu 20)
  • onsdag 4.8. kl. 9-15 Karleby vaccinationsställe (Halpa-Hallis gamla byggnad, Karlebygatan 7)
  • torsdag 5.8 kl. 9-15 Karleby vaccinationsställe (Halpa-Hallis gamlal byggnad, Karlebygatan 7)

De tids­bok­nings­fria vac­ci­na­tions­da­gar­na gäl­ler endast den förs­ta vac­cin­do­sen. Tid för den and­ra vac­cin­do­sen ges i sam­band med den förs­ta vaccinationen.

Änd­ring av vac­ci­na­tions­ti­den för boostervaccin

Soi­te-områ­det föl­jer i all­män­het ett 12-vec­kors vac­ci­na­tions­in­ter­vall i enlig­het med THL-rikt­lin­jer­na. Boos­ter­vac­ci­net kan tidi­ga­re­läg­gas endast av sär­skild orsak. Till exem­pel är en som­mar­re­sa inte en anled­ning att skju­ta upp tidi­ga­re­läg­ga för den and­ra vaccinationen.

Om tiden för den and­ra vac­ci­na­tio­nen mås­te skju­tas upp, kon­tak­ta sek­re­te­ra­ren för Soi­tes vac­ci­na­tions­cen­ter, tfn 040 804 2821 mån, ons, tors och fre kl. 8 till 15 och tis från 8 till 12.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier