omaolo.fi Vaccinationer
01.03.2021

Soi­tes med­de­lan­de om situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get 1.3.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte mån­dag 1.3.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­te fort­sät­ter på bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­set och de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get för­blir oför­änd­ra­de.  

De regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats: https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/ 

Den regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­grup­pen har föl­jan­de möte ons­dag 3.3.2021.  

Situ­a­tio­nen i dag 

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens centralsjukhus.

Nyc­kel­ta­len i situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min har uppdaterats: 

 • Antalet smittor under de gångna 14 dygnen: 22 (det föregående talet var 19) 
 • Incidensen under de gångna 14 dygnen / 100 000 invånare: 28 (det föregående talet var 24) 
 • Inga patienter med coronavirussmitta vårdas för närvarande på Mellersta Österbottens centralsjukhus. 
 • 0,62 % av coronavirustesterna är positiva. Under vecka 8 togs det 1 760 coronavirusprov i Soite. 
 • Antalet smittor som diagnostiserats i Soite sedan pandemin började: 220 
 • Smittkedjornas spårbarhet är 74 % 
 • Epidemins fas i Mellersta Österbotten: basnivån 

Vac­ci­na­tio­ner 

Massvac­ci­na­tio­ner­na mot coro­na­vi­ru­set fort­sät­ter i Soi­tes områ­de. Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten och tele­fon­bok­ning­en tis­dag 2.3.2021 kl. 12. 

 • Elektronisk tidsbeställning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv.  
 • Telefonbokning på numret 06 828 7488. Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. 

  I det här skedet är de följande berättigade till vaccination:  
 • över 80 år gamla personer som bor hemma samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. make/maka) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag. 
 • 75-79 år gamla invånare i Soites område samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. make/maka) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag. 
 • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: thl.fi/riskiryhmienrokotukset (ändra språket ovanför artikeln). Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte i det här skedet berättigade till vaccination. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället. 16-17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 vaccineras inte i samband med massvaccinationerna, utan de kontaktas av Soites enhet för barn och ungdomar för att komma överens om en vaccinationstid.

  Du kan följa med Soites coronavaccinationsmätare för att se hur vaccinationerna fortskrider i området. Vaccinationsmätaren uppdateras på måndagseftermiddagar. 
koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier