omaolo.fi Vaccinationer
14.10.2020

Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de på utgångsni­vå: en stark maskre­kom­men­da­tion gäl­ler och onö­di­ga resor till Vasa sjuk­vårds­di­strikt bör undvikas

Den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen hade ett möte ons­dag för­mid­dag 14.10.2020. I grup­pen ingår för­u­tom Soi­te ock­så Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL och Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len, dvs. NTM-cen­tra­len. Grup­pen gjor­de en bedöm­ning av situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min i Mel­lers­ta Öster­bot­ten och bedöm­de att Soi­te är fort­fa­ran­de på utgångsni­vå i frå­ga om epi­de­min, trots ett ökat antal smittor.

I Soi­tes områ­de upp­fylls kri­te­ri­er­na för upp­trapp­nings­fa­sen endast i frå­ga om inci­dens. Inci­den­sen är för när­va­ran­de 38/100 000 invå­na­re. Ande­len posi­ti­va testre­sul­tat är dock fort­fa­ran­de under 1 % av alla coro­na­vi­rus­tes­ter, och smitt­ked­jor­na har kun­nat spå­ras till över 80 %.

Myn­dig­hets­grup­pen fast­slog att den rekom­men­da­tion om ett mer all­mänt bruk av ansikts­mas­ker som Soi­te gett gäl­ler fort­fa­ran­de i områ­det. Soi­te rekom­men­de­rar starkt ett all­mänt bruk av ansikts­mask i offent­li­ga loka­ler, i affä­rer och på and­ra plat­ser när man uträt­tar ären­det utan­för hem­met. Dess­utom ska säker­hets­av­stånd och god hand- och host­nings­hy­gi­en iakt­tas i alla situationer.

Dess­utom gav myn­dig­hets­grup­pen en rekom­men­da­tion om att onö­di­ga resor till Vasa sjuk­vårds­di­strikts områ­de ska und­vi­kas tills vidare. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier