omaolo.fi Vaccinationer
05.10.2020

Soi­tes områ­de är fort­fa­ran­de på utgångsni­vå: en stark maskre­kom­men­da­tion trä­der i kraft

Soi­tes coro­na­be­red­skaps­grupp behand­la­de epi­de­mi­lä­get vid sitt möte 5.10.2020 och gjor­de en kart­lägg­ning av att rik­ta per­so­nal­re­sur­ser till bekämp­ning av infektioner.

Sena­re på mån­dag hade ock­så den regi­o­na­la myn­dig­hets­grup­pen ett möte. I grup­pen ingår för­u­tom Soi­te ock­så Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd THL och Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len. Grup­pen bedöm­de situ­a­tions­bil­den gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min i Mel­lers­ta Öster­bot­ten och bedöm­de att Soi­te är fort­fa­ran­de på utgångsni­vå när det gäl­ler epi­de­min, trots ett ökat antal smittor.

I Soi­tes områ­de upp­fylls kri­te­ri­er­na för upp­trapp­nings­fa­sen endast i frå­ga om inci­dens. Inci­den­sen är för när­va­ran­de 17,9/100 000 invå­na­re. Ande­len posi­ti­va testre­sul­tat är dock fort­fa­ran­de under 1 % av alla coro­na­vi­rus­tes­ter, och smitt­ked­jor­na har kun­nat spå­ras till näs­tan 100 %.

Myn­dig­hets­grup­pen fast­slog den utvid­ga­de rekom­men­da­tio­nen om ansikts­mas­ker i områ­det som Soi­te gett tidi­ga­re. Soi­te rekom­men­de­rar starkt ett all­mänt bruk av ansikts­mask i offent­li­ga loka­ler, i affä­rer och på and­ra plat­ser när man uträt­tar ären­det utan­för hem­met. Maskre­kom­men­da­tio­nen gäl­ler ock­så läro­an­stal­ter på and­ra sta­di­et (yrkes­sko­lor och gym­na­si­er) samt hög­sko­lor och uni­ver­si­tet. Länk: Så här använ­der du ansikts­mask på kor­rekt sätt.

I det här ske­det är det vik­tigt att rik­ta Soi­tes per­so­nal­re­sur­ser till bekämp­ning av infek­tio­ner. Det här leder till änd­ring­ar i Soi­tes verksamhet.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier