omaolo.fi Vaccinationer
05.01.2021

Soi­tes områ­de fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – rekom­men­da­tio­ner­na gäl­ler t.o.m. 17.1.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte tis­dag 5.1.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­tes områ­de är kvar i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min och gil­tig­hets­ti­den för de gäl­lan­de bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na för­läng­des till 17.1.2021.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set har sti­git mått­fullt de senas­te dagar­na i Soi­tes områ­de. Inci­den­sen är under de 14 gång­na dyg­nen 9/100 000 invå­na­re, och 0,5 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Störs­ta delen av de smit­tor som kon­sta­te­rats de senas­te dagar­na är för­knip­pa­de med resor.

Där­för drog Mel­lers­ta Öster­bot­tens covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten fort­sät­ter i acce­le­ra­tions­fa­sen gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Gil­tig­hets­ti­den för rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­rus­lä­get för­läng­des till sön­dag 17.1.2021. Regi­on­för­valt­nings­ver­kets före­skrift om att begrän­sa anta­let per­so­ner vid sam­man­koms­ter till tio gäl­ler ock­så den t.o.m. 17.1.2021.

Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler under coro­na­vi­ru­se­pi­de­mins acce­le­ra­tions­fas i Soi­tes områ­de listas på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Länk: rekom­men­da­tio­ner­na.

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp har föl­jan­de möte 13.1.2021.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de efter smit­tor­na vi infor­me­ra­de om i går 4.1.2021. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Länk: situ­a­tions­bil­den för regi­o­nen.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier