omaolo.fi Vaccinationer
08.10.2021

Soi­tes områ­de går in i samhällsspridningsfasen

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­grupp för covid-19 hade ett extra möte fre­dag 8.10.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Myn­dig­hets­grup­pen beslöt att Soi­tes områ­de över­går till sam­hälls­sprid­nings­fa­sen av coronavirusepidemin.

Coro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen i Soi­tes områ­de har för­säm­rats betyd­ligt under den gång­na vec­kan. Det har kon­sta­te­rats sam­man­lagt 80 coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de under de senas­te 14 dagar­na och det regi­o­na­la inci­den­sta­let är nu 103/100 000 för 14 dygn. 3 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Åtta pati­en­ter vår­das för när­va­ran­de för coro­na­vi­rus­in­fek­tion på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus, varav en på intensivvårdsavdelning.

Smit­tor har kon­sta­te­rats mest bland unga och unga vux­na. Coro­na­vi­russmit­tor före­kom­mer nu mest bland 10–19-åringar och 20–29-åringar. Störs­ta delen av de smit­ta­de hade bli­vit smit­ta­de i famil­jekret­sen och under hobbyutövning.

Myn­dig­hets­grup­pen beslöt att Soi­tes områ­de över­går till sam­hälls­sprid­nings­fa­sen av coro­na­vi­ru­se­pi­de­min. Moti­ve­ring­en till över­gång­en till sam­hällsprid­nings­fa­sen är den sto­ra mäng­den coro­na­vi­russmit­tor samt den snab­ba ökning­en av sjuk­hu­sets arbetsbelastning.

Den regi­o­na­la COVID-19-myn­dig­hets­grup­pen är oro­lig för situ­a­tio­nen i områ­det, för ifall beho­vet av vård för ovco­vid­pa­ti­en­ter fort­sät­ter att öka kom­mer det att krä­va ned­trapp­ning­ar i till exem­pel Soi­tes ope­ra­tions­verk­sam­het och vid klinikerna.

Myn­dig­hets­ar­bets­grup­pen rekom­men­de­rar att invå­nar­na i områ­det är myc­ket nog­gran­na med att föl­ja gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner och bestämmelser.

Alla regi­o­na­la bestäm­mel­ser och rekom­men­da­tio­ner är lis­ta­de på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats:  https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer

Där­till vill myn­dig­he­ter­na påmin­na om bety­del­sen av att vac­ci­ne­ra sig för att brom­sa epidemin.

Coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na pågår nu för alla över 12 år gam­la per­so­ner i Soi­tes områ­de. Ytter­li­ga­re infor­ma­tion om coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner­na: https://korona.soite.fi/sv/coronavirusvaccinerna/ 

Den regi­o­na­la COVID-19-myn­dig­hets­ar­bets­grup­pen sam­las näs­ta gång ons­dag 13.10.2021 för att bedö­ma den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och rekom­men­da­tio­ner­na gäl­lan­de coro­na­vi­ru­se­pi­de­min.Om det regi­o­na­la coro­na­vi­rus­lä­get änd­ras kal­las myn­dig­hets­grup­pen vid behov till ett möte. Myn­dig­hets­grup­pen består av sak­kun­ni­ga från THL, Regi­on­för­valt­nings­ver­ket, Närings‑, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len och Soite.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier