omaolo.fi Vaccinationer
13.01.2021

Soi­tes områ­de över­går till bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min – rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de t.o.m. 14.2.2021

Mel­lers­ta Öster­bot­tens regi­o­na­la myn­dig­hets­ar­bets­grupp för covid-19 hade möte ons­dag 13.1.2021 för att göra en bedöm­ning av den regi­o­na­la situ­a­tions­bil­den och de regi­o­na­la bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na. Soi­tes områ­de över­går till bas­ni­vån i frå­ga om coro­na­vi­ru­se­pi­de­min, men de gäl­lan­de rekom­men­da­tio­ner­na för­blir i huvud­sak oför­änd­ra­de. Rekom­men­da­tio­ner­na lät­tas i frå­ga om sim­hal­lar och bib­li­o­tek. Dess­utom gäl­ler inte rekom­men­da­tio­nen om att använ­da ansikts­mask i grund­sko­lan när områ­det är på basnivå.

Inci­den­sen i frå­ga om coro­na­vi­ru­set mot­sva­rar i Soi­tes områ­de defi­ni­tio­nen för bas­ni­vån: Inci­den­sen är under de 14 gång­na dyg­nen 7,7/100 000 invå­na­re, och 0,2 % av coro­na­vi­rus­tes­ter­na är posi­ti­va. Situ­a­tio­nen har varit lugn redan i någ­ra vec­kor i områ­det.  Följakt­li­gen drog Mel­lers­ta Öster­bot­tens covid-19-myn­dig­hets­ar­bets­grupp upp rikt­lin­jen att Mel­lers­ta Öster­bot­ten över­går till bas­ni­vån gäl­lan­de coronavirusepidemin.

Eftersom coro­na­vi­rus­lä­get ändå är fort­fa­ran­de all­var­ligt i lan­det, kan rekom­men­da­tio­ner­na inte lät­tas avse­värt. I Mel­lers­ta Öster­bot­ten änd­ras de regi­o­na­la coro­na­vi­rus­re­kom­men­da­tio­ner­na på föl­jan­de sätt:

  • Simhallarna kan öppnas med särskilda arrangemang från 18.1.2021. I simhallarna ska man sköta om hygienen och se till att tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas. För att säkerhetsavstånden ska kunna hållas kan t.ex. ungefär var fjärde omklädningsskåp öppnas, och antalet personer som är samtidigt i bastu- och duschutrymmena ska begränsas.
  • Bibliotekens läsesalar kan öppnas, men säkerhetsavstånden och hygienrekommendationerna ska beaktas.
  • Den regionala rekommendationen om att använda ansiktsmask vid läroinrättningar gäller studerande på andra stadiet och uppåt. Enligt THL:s rekommendation gäller rekommendationen om att använda ansiktsmask inte grundskolorna när ett område är på basnivån.

Begräns­ning­ar­na gäl­lan­de sam­man­koms­ter och de and­ra rekom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coro­na­vi­rus­lä­get för­blir oför­änd­ra­de och gäl­ler t.o.m. 14.2.2021. Det rekom­men­de­ras att pri­va­ta sam­man­koms­ter på över tio per­so­ner inte ord­nas i Soi­tes områ­de. Bestäm­mel­ser­na och rekom­men­da­tio­ner­na som gäl­ler i Soi­tes områ­de listas på sidan https://korona.soite.fi/sv/rekommendationer/

Regi­on­för­valt­nings­ver­ket ger under slu­tet av vec­kan en upp­da­te­rad före­skrift om del­ta­garan­ta­let vid pub­li­ka eve­ne­mang och all­män­na sammankomster.

Det har inte kon­sta­te­rats någ­ra nya coro­na­vi­russmit­tor i Soi­tes områ­de. Den senas­te coro­na­vi­rus­smit­tan kon­sta­te­ra­des i områ­det 10.1.2021. Inga pati­en­ter med coro­na­vi­rus­smit­ta vår­das för när­va­ran­de på Mel­lers­ta Öster­bot­tens cen­tral­sjuk­hus. Situ­a­tions­bil­den för regi­o­nen finns på Soi­tes coro­na­vi­ruswebb­plats. Länk: situ­a­tions­bil­den.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier