omaolo.fi Vaccinationer
09.06.2021

Tids­bok­ning­en till coro­na­vac­ci­na­tio­ner utvid­gas till över 16 år gam­la personer

Coro­na­vac­ci­na­tio­ner­na öpp­nas tors­dag 10.6.2021 i den elektro­nis­ka Egen­vårds­tjäns­ten för alla över 16 år gam­la per­so­ner i områ­det. Alla ålders­grup­per (över 16 år gam­la) som är berät­ti­ga­de till vac­ci­na­tion kan allt­så i fort­sätt­ning­en få vac­ci­na­tion i Soi­tes områ­de. Tele­fon­bok­ning på num­ret 06 828 7488 är öppen tis­da­gar kl. 12–15.

Tids­bok­ning till coronavirusvaccination:

 • Den elektroniska tidsbokningen på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi är öppen för alla över 16 år gamla personerMer vaccinationstider öppnas tisdag kl. 12. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. De dagar som har lediga tider är märkta med grönt i webbkalendern. Man kan boka tid åt en annan person om man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi
 • Telefonbokningen öppnas på numret 06 828 7488 tisdagar kl. 12 och är öppen till och med kl. 15. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan bokas per telefon också å en äldre persons vägnar.

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund. 

Du kan själv väl­ja till vil­ket vac­ci­na­tions­stäl­le du bokar tiden.

Vän­li­gen observera:

 • Vi ber dig komma för vaccinering endast om du är frisk och till den tid du har bokat.
 • Ta med ditt FPA-kort och ta fram det medan du väntar.
 • Klä dig så att överarmen går lätt att blotta.
 • Använd ansiktsmask och desinficera dina händer när du kommer och när du går.
 • Håll ett säkerhetsavstånd (2 meter) till andra medan du väntar.
 • Var beredd på att stanna vid vaccinationsstället i 15 minuter efter vaccinationen.

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på måndagseftermiddagar.

Coro­na­sä­ker­he­ten bör beak­tas ock­så efter vaccination!

Vi beto­nar att ock­så per­so­ner som vac­ci­ne­rats ska fort­fa­ran­de använ­da ansikts­mask enligt rekom­men­da­tio­ner­na, hål­la ett säker­hets­av­stånd på 2 meter till and­ra män­ni­skor samt föl­ja hygi­en­re­kom­men­da­tio­ner­na som är för­knip­pa­de med coronaviruset.

Efter vac­ci­na­tion är det fort­fa­ran­de viktigt:

 • att hålla säkerhetsavstånd
 • att använda mask när ett tillräckligt avstånd inte kan hållas
 • se till att iaktta god hand- och hostningshygien
 • söka sig till test om man har symtom
 • följa också andra anvisningar för att bekämpa coronaviruset.

Det här är nöd­vän­digt eftersom vi inte ännu har till­räck­lig kun­skap om hur bra vac­ci­ner­na hind­rar smit­ta. Anvis­ning­ar­na änd­ras i takt med att vi får mer kun­skap, men tills vida­re är rekom­men­da­tio­ner­na enligt för­sik­tig­hets­prin­ci­pen desam­ma för dem som fått vac­cin och dem som ännu inte har vaccinationsskyddet.

Efter att vac­ci­na­tio­ner­na inletts räc­ker det ännu länge innan immu­ni­tets­skydd mot sjuk­do­men har upp­nåtts på befolk­ningsni­vå och epi­de­min har avvärjts. Länk: Smit­ta och skydd — coro­na­vi­ru­set (THL)

Genom att iakt­ta god hand­hy­gi­en samt hos­ta och sny­ta sig rätt bidrar alla till att bekäm­pa både covid-19 och and­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Där­för är det vik­tigt att all­tid kom­ma ihåg hygienanvisningarna.

Länk: Mer infor­ma­tion om coro­na­vac­ci­na­tio­ner i Soite

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier