omaolo.fi Vaccinationer
12.03.2021

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 16.3.2021 kl. 12

Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd pri­o­ri­te­rar Soi­te de äld­re när det gäl­ler coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Följakt­li­gen ord­nas tele­fon­bok­ning­en så att endast över 80 år gam­la per­so­ner ges vac­ci­na­tions­ti­der under den förs­ta timmen.

I det här ske­det är de föl­jan­de berät­ti­ga­de till vaccination:

  • Alla över 75 år gamla invånare i Soites område samt närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll med dem. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
  • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: vaccinationerna för riskgrupper. Var beredd på att bevisa att du hör till riskgruppen vid vaccinationsstället. Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 16.3.2021 enligt det följande:

  • telefonbokning på numret 06 828 7488:
    • kl. 12-13 ges tider endast till över 80 år gamla personer
    • från och med kl. 13 ges tider till alla över 75 år gamla personer samt personer som hör till riskgrupp 1.
    • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en fun­ge­rar smi­di­ga­re. Vi rekom­men­de­rar där­för att tid bokas elektro­niskt om det är möj­ligt. Ifall en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi har ock­så bör­jat ringa alla över 80 år gam­la per­so­ner i områ­det som inte ännu låtit vac­ci­ne­ra sig, men om ett tele­fon­sam­tal inte kom­mit lönar det sig att boka tid själv eller å en äld­re anhö­rigs vägnar. 

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på mån­dags­ef­ter­mid­da­gar. Som ett tillägg till vac­ci­na­tions­mä­ta­ren kon­sta­te­ras att 84 % av 16–17 år gam­la per­so­ner som hör till risk­grupp 1 har nu vac­ci­ne­rats på Soi­tes barnsjukhus.

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier