omaolo.fi Vaccinationer
19.03.2021

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner öpp­nas igen tis­dag 23.3.2021 kl. 12

Enligt rekom­men­da­tion från Insti­tu­tet för häl­sa och väl­färd pri­o­ri­te­rar Soi­te de äld­re när det gäl­ler coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tio­ner. Följakt­li­gen ord­nas tele­fon­bok­ning­en så att endast över 70 år gam­la per­so­ner ges vac­ci­na­tions­ti­der under den förs­ta timmen.

Just nu pågår vac­ci­na­tio­ner av föl­jan­de grup­per i befolkningen:

  • alla över 70 år gamla personer i Soites område samt deras närståendevårdare och äldre personer (över 70 år gamla, t.ex. partner) som bor i samma hushåll. Om en närståendevårdare eller make/maka som bor i samma hushåll vaccineras samtidigt, ska tidsbokningen görs per telefon. Under 70 år gamla närståendevårdare vaccineras med ett annat vaccin en annan dag.
  • 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 som har en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Mer information på THL:s webbplats: thl.fi/riskiryhmienrokotukset. 16-17 år gamla personer som hör till riskgrupp 1 vaccineras inte i samband med massvaccinationerna, utan de kontaktas av Soites enhet för barn och ungdomar för att komma överens om en vaccinationstid. Närstående och närståendevårdare som bor i samma hushåll med personer som hör till riskgruppen är inte berättigade till vaccination i det här skedet.

Man bör vara beredd på att bevi­sa att man hör till risk­grup­pen vid vac­ci­na­tions­stäl­let (t.ex. genom att visa upp sitt FPA-kort eller en kopia av sin epikris eller recept). Till risk­grupp 1 hör 16–69 år gam­la per­so­ner som har en sjuk­dom eller ett till­stånd som myc­ket kraf­tigt ökar ris­ken för svår coro­na­vi­rus­sjuk­dom: vac­ci­na­tio­ner för risk­grup­per (THL).

Tids­bok­ning­en för coro­na­vi­rus­vac­ci­na­tion öpp­nas igen tis­dag 16.3.2021 kl. 12 enligt det följande:

  • telefonbokning på numret 06 828 7488:
    • kl. 12-13 ges endast tider till över 70 år gamla personer
    • från och med kl. 13 ges tider till alla över 70 år gamla personer samt 16-69 år gamla personer som hör till riskgrupp 1.
    • Telefonlinjen är öppen så länge vaccinationstider finns kvar. Övriga tider hörs det ett meddelande i telefonen. Tid kan beställas per telefon också å en äldre persons vägnar.
  • den elektroniska tidsbokning på webben i Egenvårdstjänsten: https://soite.terveytesi.fi öppnas tisdag kl. 12 för alla grupper som är berättigade till vaccination just nu. Logga in dig i Egenvårdstjänsten med dina egna bankkoder (eller någon annan säker identifiering) så kan du boka tid åt dig själv. Man kan beställa tid åt en annan person ifall man ingått ett avtal om att uträtta ärenden å en annan persons vägnar. Läs mera: https://www.soite.fi/sv?page_id=toisen_puolesta_asiointi

Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en sker smi­di­ga­re och vi rekom­men­de­rar att tid bokas elektro­niskt om möj­ligt. Den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en över­be­las­tas lätt strax efter att tids­bok­ning­en öpp­nats. Det kan då före­kom­ma pro­blem i Egen­vårds­tjäns­ten. Tjäns­ten fun­ge­rar nor­malt när anta­let besö­ka­re mins­kar. Om tjäns­ten är över­be­las­tad lönar det sig att för­sö­ka använ­da den elektro­nis­ka tids­bok­ning­en på nytt efter en liten stund. 

Om en när­stå­en­de­vår­da­re eller make/maka som bor i sam­ma hus­håll vac­ci­ne­ras sam­ti­digt, ska tids­be­ställ­ning­en göras per tele­fon för båda personerna.

Vi har ock­så bör­jat ringa alla över 80 år gam­la per­so­ner i områ­det som inte ännu låtit vac­ci­ne­ra sig, men om ett tele­fon­sam­tal inte kom­mit lönar det sig att boka tid själv eller å en äld­re anhö­rigs vägnar. 

Du kan föl­ja med Soi­tes coro­na­vac­ci­na­tions­mä­ta­re för att se hur vac­ci­na­tio­ner­na fort­skri­der i områ­det. Vac­ci­na­tions­mä­ta­ren upp­da­te­ras på mån­dags­ef­ter­mid­da­gar. 

koronavilkku-banneri-mobiili
koronavilkku-banneri-desktop

Sociala medier